Rede 1983

Zreck zor Natur !

Auszug aus der Büttenrede von Günter Schenk

Fossenicht anno 1983

De Jemenerot von Gillenfeld
oß janz op Umwelt einjestellt.
Fear ’83 steht jet ohn,
do ka ma wejil at »bravo« sohn.
»Gillenfeld, das grüne Dorf«
heßt dä Slogan um Entworf.
Vom ewschte Berch boß nô dem Banz,
alles jet mot Beem beplanzt.
Aus alle Äken soll et winken green,
doch dat erfordert Fachjefehl.
Deshalb jôf flott per Ratsbeschluss,
formell jebild en Begrünungsausschuss.
Dat die Ausschussmitglieder och Ahnung hôn,
moßen se en Mônt un en Boomschul jôhn.
Och moßen die Männ noch lieren erkennen,
die Beem mot de wissenschaftliche Nommen ze nennen.
Dofier lieren se beim Kneissl Ladejin,
dat moß noch joarnet su enfach sein.
Doch wer frea Mossdener woar,
kit damot jet flotter klôar.
Nodämm se sich daan präparert,
suzesohn hon promovert,
jeht et daan mot alle Maan,
rann on dä Begrünungsplan.
Willems Günter jeht mot Bejispill veron
un planzt im’t Haus 50 Pappeln on.
Die heßen ladeinisch ‚Poppulus’,
dä Nommen aleen oß doch at en Genuss.
De Wisewäsch rôf – lô beji dä Dischen,
kit en Allee mot Vurrelskischen.
Die nennt ma ‚Prunus avium’,
erklärt de Gerhard dan erum.
Vear Mittler Toni planzt ma mot Sinn,
en ‚Rhamnus frangula’ – en Faulbaum hin.
Doch noch poor Kandidaten aus dem Dorf
sejin schejinbar op su en Beempjen schôrf.
On de Krejiz-Stroß, fear Hänges Jippes,
kit en ‘Acer Platanoides’.
En Boom mot‘ a extra dichter Krun,
do hutscht dä Jupp sich hemlich trun.
Da kan en alles iwwerblicken,
wômot en de Fosicht de Chronik moß spicken.
Bei Max Herbert jet fear se äßen – oß doch klar,
en Noßboom – ‚Juglans regia’.
Fear Schiewisch Werner – dat oß seine Traum,
kit en ‚Catalpa’ – en Trompetenbaum.
Beji de Schappi, dat en net det verdreeßen,
kit en Boom, dä ma net brauch ze jeßen.
Schrude Richard hot Eeschen bestallt.
Die Escheln fräßen de Schwein jär kalt.
Also — ‚Quercus Pendunculata’,
vom Richard rôf, boß beji de Frau Batta.
.
Dä Vorentwurf, dä oß at heiß. –
Doch een Stroß oß heitrop noch wejiß.
Dat oß die Vulkanstroß, die stellt sich quer,
dännen woaren um Herest de Blädda ze schwer.
Doch seit nejiestem oß et wie en Floch,
wejil kren se der Beem net mie jenoch.
Nodämm Weber Hermann dä Lejit eß erklärt,
wie hie von em Blaat de Heizungswert.
Wenn die nô dem Offaal jesolbert deräckt,
mot Kautschich-Soda ôfjeschräckt,
daan iwwersejit mot Schwordemaren
un jefrierjetrocknet nô em Spezialverfahren.
Mot Blädda von em mettlere Boom,
stocht ma ’n Hous en janz Heizsaison.
De eschten hot at mot aller Jewalt,
sejin Heizung op en Blattbrenner imjestallt
Wat die Jemén oß det bescheren,
dat moßen all och estameeren

 

Entnommen aus dem Heimatjahrbuch des Landkreises Vulkaneifel 1983

überarbeitet durch den Verfasser 2012