Rede 1968

Die nej Strossennommen

viajetron von Henges-Schmieten-Juppes

Fossenicht anno 1968

Mia honn jo wejlen nej Strossennommen kriescht. Als wenn die aalen nett joot jenooch jewäst wären. Ejsch honn umm Hinnaollen jenau esu joht jewonnt, wie wejlen unn der BRUNNENSTRASSE. Wofir ejentlich BRUNNENSTRASSE? Ma sejt jo kaum noch ebbes von denne Brunnen. Ellscheider Pilgerpfad kinnt ma daat wejlen nennen. Seitdemm daat schien Mädjen do unn der Wirtschaft oss, sejt ma viel mi Leit no Ellschett forren.

Unn daan die Verlängerung: dä SCHWALBENWEG. Daat sejn ma schien Schwalben die do wonnen. Bekuckt se sech ees richtig, die Viejel. Ejentlich hatt et jo sollen FINKENWEG hejsen. Wie ewwa du eene gesoot hott Schmutzfinkenweg, du hott sech ewwa eene jeweert, eene vom Gemeeneroot, dä do wonnt. Wenn et no mia jing, däät ett Moareulenweg heesen, wejl doch do osen decksten Uhu wonnt.

Ob der Ley wollten se doch jedem Vorrel sejn ejen Stroß jenn. Et oos joot, datt daat nejst jenn hott. Daan däät dä Nohn wejlen unn der Drosselgass wonnen, direkt newwa demm Vergnügungslokal, fitt demm hään su vill Angst hatt.

Von Schiewer Jupp on, no Saxler zu, heest et wejlen MÜHLENSTRASSE. Dabej oos iwwerhaupt keen Mill mi do. Da junge Miller määscht doch nur noch Säschmääl.

Da Zekkelollen oss jo schwer befördert jenn. Do honn se ous a Jaas enn Stroß jemach. Ewwa die hätt noch janz anischda kinnen heesen. Wenn et att noch winnestens Hochschulstroß heesen däät. Udder wie wär ett mott Rektor-Wollscheid-Stroß? Wenn demm nämlich sein Plän noch all jeroaden, dann hott et suwiesu iwwa a poar Joar die janz Stroß fir sech. Ewwa dään Trust honn esch jo noch, dat et späder es imjedeeft jett, unn Universitätsstrasse udder Kulturzentrum.

Dä WILHELM-SCHMELZER-WEG, wie dä Kircheberg wejlen heest, schejnt fir Autos nett jeeichnet so sejn. Dowejen oss de Koster nejlich och ob richt gefoor. Unn Zukunft well en ewwa doch wea dä Wilhelm-Schmelzer-weg unhaalen.

Die Hauptstroß, die honn ma ja nett mi. Dat oss och nett schlimm. En Hauptstroß jett et unn jedem Kaff. Ewwa enn PULVERMAARSTRASSE unn enn HOLZMAARSTRASSE, daat jett ett opp da janzen Welt nett mi, daat jett et nur un Jellwed. Unn der ener wonnen die Pulvermoaejlen, unn der anner die Holzmoaejlen. Daat inne sejn die mott denne Holzkäpp, unn die anneren honn et Polver och nett erfunnen. Da Moos wonnt motten un der Holzmoarstroß, unn dä Schoster Langen, dä oss ous der Polwermoarstroß fottjezurren.

Die VULKANSTRASSE, waat freer de Poolbesch woar unn den Holl, daat oss enn wichtisch Stroß in Jellwed. Do jeht ma hien, wenn ma Duscht hott, unn och wenn et Auto duscht hott. Unn och wenn ma et Esszimmer kabott hott, udder wenn ma krank oss, da kreet ma do jeholf, udder och nett. Wenn nett, da kann ma von do direkt den nejen FRIEDHOFSWEG benotzen. Daan oss ma ad direkt onn da Endstatiun.

Da Breel, da oss jeadelt jenn. Da heest wejlen STROHNERSTRASSE. Ejsch hätt enn jo Studentenstroß jenannt, wejen all denne jeschejten Kunnern, die do sejn. Freer hott ma Hypotheken-Verdel jesoot, unn hot machen allerhand Plän, unn Vierz.

Die Lunn hott jo hirre Nommen behaal. En schienere kunnt se och net kreen. Dat oss aale Jellweder Brouch; et hott zwoar ke Sunn, ewwa et blejft dabie. Wie esch jehiert honn, soll die ewwa noch imjedeeft jenn, wenn die Kläranlach es do oss. Daan jett et die Kloakenstroß.

Die BAHNHOFSTRASSE, die moost esu blejwen, datt os Kunna späder noch wessen, dat ma unn Jellwed och es en Bahnhof hatten. Ma hätt se jo och kinnen Alfbachstroß nennen udder Reibachstroß.

Unn daa homma noch dän KELTENWEG, dat oss jo dän innischte Kodden. Dat woar jo et dollst, waat die sejch jelejst honn. West ihr noch, wofir daan esu heest? Wjl enn hout jenau esu oss, wie die aalt Kelten en doomols jebout honn. Do wellt esch net wonnen. Da oss ma de Boarjass – Verzeihung – die BRUNNENSTRASSE doch noch leever. Do well esch och vierlejwig noch blejwen. Nur de Nowend, do jefällt et ma hej um Moearejlen Sall noch besser.

Esch well hoffen, ejsch och.